Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PSG CREATIVE bv

Laatste wijziging: 1 februari 2019

1.    Definities

1.1 Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PSG CREATIVE bv een overeenkomst heeft gesloten.

1.2 Product: Geleverde goederen, software of diensten, apparatuur, programmatuur en/of aanpassingen aan programmatuur, waarvan PSG CREATIVE bv de maker is, implementatie van computernetwerken, automatiseringsadvies waaronder begrepen helpdeskfuncties, het bieden van datacommunicatie en andere overeengekomen activiteiten en goederen van gelijke aard.

1.3 Systeem: computerapparatuur en aanverwante apparatuur waarmee PSG CREATIVE bv cliënt toegang verleent tot de datacommunicatievoorzieningen.

1.4 Locatie: de fysieke omgeving waarin het Systeem van cliënt is opgesteld en wordt aangesloten op de datacommunicatievoorzieningen.

1.5 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.6 Schijfruimte: opslagruimte die PSG CREATIVE bv aan cliënt ter beschikking stelt, bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail of het beschikbaar stellen van een website.

1.7 Website: één of meer internetpagina’s.

1.8 Server: hetzij hostingpakket, teamspeak server, gameserver, etc. Alles is van toepassing.

2.    Toepassing

2.1 Door het aangaan van een overeenkomst met PSG CREATIVE bv gaat cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de Acceptable Use Policy van PSG CREATIVE bv en worden alle betrekkingen tussen PSG CREATIVE bv en cliënt onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en de Acceptable Use Policy.

2.2 Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van PSG CREATIVE bv is ondertekend.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.

3.    Verplichtingen PSG CREATIVE bv

3.1 PSG CREATIVE bv zal een redelijke inspanning leveren om producten op tijd te leveren zoals aangegeven in de overeenkomst.

3.2 cliënt kan geen aanspraak maken op compensatie voor eventuele schade ontstaan door het niet tijdig leveren van een product.

3.3 PSG CREATIVE bv zal een redelijke inspanning leveren om haar Product zoals overeengekomen te leveren.

3.4 PSG CREATIVE bv onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of andere gegevens van cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij PSG CREATIVE bv hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan wel ingeval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 5.b tot en met 5.d van deze Algemene Voorwaarden en/of de bepalingen van de Acceptable Use Policy.

3.5 PSG CREATIVE bv is vrij om bij tariefwijzigingen van datacommunicatieverkeer deze aan cliënt door te berekenen. Cliënt heeft alsdan evenwel gedurende één maand na schriftelijke mededeling van de tariefwijziging het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.

3.6 PSG CREATIVE bv verricht de volgende werkzaamheden op eender welk pakket indien nodig:

3.7 Bewaken van serverprocessen (ping, http, smtp, POP). Meer op verzoek. 3.8 Aanbrengen van aanpassingen voor beveiliging.

3.9 Ingrijpen bij uitval van server en/of services.

3.10 Beheer van alle processen waarvoor root-toegang nodig is.
Alle andere zaken dienen door cliënt zelf te worden uitgevoerd.

4.    Toegangsregeling

4.1 Klanten van PSG CREATIVE bv hebben in principe geen toegang tot de Locatie.

5.    Verplichtingen cliënt

5.1 Cliënt stelt PSG CREATIVE bv steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in zijn naam, adres, e-mailadres en desgevraagd bank- of girorekeningnummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van een ingangsdatum, bij gebreke waarvan de datum van ontvangst van de mededeling door PSG CREATIVE bv als ingangsdatum zal gelden.

5.2 Cliënt onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van MP3-bestanden, illegale programmatuur, racistisch of discriminerend materiaal en/of elk ander materiaal dat wettelijk verboden is of inbreuk maakt op rechten van derden.

5.3 Cliënt zal zich houden aan de Netiquette. Voorts onthoudt cliënt zich ervan overige cliënten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is cliënt verboden processen of programma’s (al dan niet via het Systeem) te starten waarvan cliënt
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks PSG CREATIVE bv, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

5.4 Cliënt vrijwaart PSG CREATIVE bv van alle juridische aanspraken met betrekking tot de door cliënt opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.

5.5 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten b, c en d voor rekening van cliënt.

6. Wanprestatie

6.1 PSG CREATIVE bv behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie of wanbetaling van cliënt en na schriftelijke waarschuwing de server af te sluiten van het Internet. Daarnaast behoudt PSG CREATIVE bv zich het recht voor om pagina’s welke het functioneren van PSG CREATIVE bv en/of haar gebruikers in gevaar kunnen brengen te verwijderen dan wel af te sluiten.

6.2 Spamming (het verzenden van massa e-mail via een server van PSG Creative of een e-mailadres dat beheerd wordt via een server van PSG Creative) is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als masse e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op servers van PSG Creative.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Cliënt dient voorafgaand aan eventuele werkzaamheden een recente kopie van alle relevante digitale informatie op deugdelijke wijze op te slaan. PSG CREATIVE bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerlei wijze verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.

7.2 PSG CREATIVE bv is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur en/of programmatuur die is ontstaan als gevolg van programmatuur die erop is gericht schade toe te brengen, zoals bijvoorbeeld computervirussen. PSG CREATIVE bv mag antivirusprogrammatuur gebruiken om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.

7.3 PSG CREATIVE bv is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.4 PSG CREATIVE bv is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ontstaan bij het gebruik van het Product.

7.5 De eventuele aansprakelijkheid van PSG CREATIVE bv is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

7.6 PSG CREATIVE bv is niet aansprakelijk voor schade aan het Product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van PSG CREATIVE bv werkzaam zijn.

7.7 PSG CREATIVE bv kan niet aansprakelijk worden gesteld bij enige vorm van downtime.

8. Betaling

8.1 Cliënt dient de door PSG CREATIVE bv uitgeschreven rekeningen met overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van rekeningen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is cliënt bij niet tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is PSG CREATIVE bv in dergelijke gevallen gerechtigd het door cliënt verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van EUR 250,00.

8.2 Alle uit de overeenkomst met cliënt voortvloeiende kosten komen voor rekening van cliënt.

8.3 Door cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van die opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

8.5 PSG CREATIVE bv mag zonder opgaaf van redenen een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor cliënt.

8.6 Indien cliënt in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met PSG CREATIVE bv, is hetgeen hij uit hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. PSG CREATIVE bv is bij in gebreke blijven van cliënt gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, teneinde uit de opbrengst te verhalen hetgeen aan PSG CREATIVE bv volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door PSG CREATIVE bv te specificeren kosten.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 PSG CREATIVE bv behoudt het eigendom van alle door haar geleverde Producten, tenzij anders overeengekomen met cliënt.
Deze eigendomsrechten gelden voor de software-algoritmes en -logica, broncode, databasesystemen en -ontwerpen, foto- en grafisch materiaal, filmbeelden, logo-ontwerpen, website- ontwerpen en interfaces. Deze lijst is niet exhaustief.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Cliënt verkrijgt een niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het Product geleverd door PSG CREATIVE bv tenzij anders aangegeven. Alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot de geleverde goederen, software of diensten blijven bij PSG CREATIVE bv volgens geldend Europees recht, tenzij anders overeengekomen.

10.2 Het is de cliënt niet toegestaan om door PSG CREATIVE bv aan cliënt geleverde programmatuur van derden, of door PSG CREATIVE bv ontwikkelde producten, geheel of gedeeltelijk door te verkopen, uit te lenen dan wel te vermenigvuldigen of wijzigen, om welke reden dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van PSG CREATIVE bv.

10.3 Het is PSG CREATIVE bv niet toegestaan om programmatuur, beeldmateriaal en/of gegevensbestanden die deel uitmaken van de websites of andere onderdelen door cliënt geplaatst op de webserver van PSG CREATIVE bv, of haar partners, strategische of juridische partners, door te verkopen, uit te lenen of om welke reden dan ook te vermenigvuldigen of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van cliënt, uitgezonderd het in deze overeenkomst overeengekomene.

11. Overmacht

11.1 PSG CREATIVE bv is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstaan door overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, en storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik wordt gemaakt.

11.2 Indien de overmachtstoestand veertien dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft cliënt geen recht op schadevergoeding, ook niet als PSG CREATIVE bv hiervan enig voordeel mocht hebben.

11.3 PSG CREATIVE bv is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van het Systeem door niet aan PSG CREATIVE bv toe te rekenen stroomuitval en storingen en onderhoud aan apparatuur en/of programmatuur.

11.4 Indien het vermoeden bestaat dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot een server van PSG CREATIVE bv en de prestaties van ons netwerk daardoor schade ondervinden, behoudt PSG CREATIVE bv zich het recht voor om deze server tijdelijk uit te schakelen of de beschikbare bandbreedte te beperken. Zodra ter beoordeling van PSG CREATIVE bv de server weer normaal functioneert kan deze weer aangesloten worden. PSG CREATIVE bv is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegden, DoS of DDoS-aanvallen en andere gelijksoortige aanvallen van derden op onze producten.

12. Beëindiging

12.1 Cliënt is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te ontbinden; hierbij dient de vooraf overeengekomen ontbindingstermijn in acht te worden genomen.

12.2 Indien er geen ontbindingstermijn is overgekomen, is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing, met een minimum van één week.

12.3 Indien PSG CREATIVE bv met cliënt een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project, worden bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door cliënt de al verrichte werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd, naar rato worden gefactureerd.

12.4 Indien de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surséance van betaling verkeert, heeft PSG CREATIVE bv het recht de overeenkomst met cliënt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij verplicht te zijn tot enige schadevergoeding.

13. Slotbepalingen

13.1 Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter.

13.3 PSG CREATIVE bv heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan cliënt. Cliënt kan de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met cliënt zullen naar rato worden afgerekend.

13.4 Verandering in bestuur of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

13.5 Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

13.6 De Acceptable Use Policy van PSG CREATIVE bv is onlosmakelijk verbonden met deze Algemene Voorwaarden.

13.7 Met betrekking tot grafische opdrachten, verwijzen wij naar de specifieke algemene sectorvoorwaarden, waarvan een weergave op onze website www.psgcreative.be.